นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ และ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

ข่าวสารล่าสุด

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
1 ต.ค. 2562 09.00 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด
28 ส.ค. 2562 09.05 ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด
9 พ.ค. 2562 13:05 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 รายละเอียด
24 เม.ย 2562 17:35 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 รายละเอียด
25 ม.ค. 2562 17:00 แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562 รายละเอียด
25 ม.ค. 2562 17:00 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562 รายละเอียด
14 ส.ค 2561 17:02 รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รายละเอียด
10 ส.ค 2561 17:14 แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย รายละเอียด
8 ส.ค 2561 17:24 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
8 ส.ค 2561 17:23 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) รายละเอียด
13 ก.ค 2561 17:09 แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย รายละเอียด
14 พ.ค 2561 17:57 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) (แก้ไข) รายละเอียด
14 พ.ค 2561 17:20 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) รายละเอียด
14 พ.ค 2561 17:20 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
10 พ.ค 2561 17:56 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ รายละเอียด
26 เม.ย. 2561 19:59 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 รายละเอียด
5 เม.ย 2561 17:05 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ SSTRT รายละเอียด
26 มี.ค. 2561 18:20 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
28 ก.พ. 2561 20:38 แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน การลดทุนชำระแล้ว และการจัดประชุมสามัญประจำปี 2561 รายละเอียด
28 ก.พ. 2561 17:13 แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน การลดทุนชำระแล้ว และการจัดประชุมสามัญประจำปี 2561 รายละเอียด
28 ก.พ. 2561 17:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) รายละเอียด
14 ก.พ. 2561 19:03 ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย รายละเอียด
14 ก.พ. 2561 12:33 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
25 ธ.ค. 2560 13:10 แจ้งกำหนดการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
25 ธ.ค. 2560 08:33 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SSTRT เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รายละเอียด

ข่าวสารกองทรัสต์

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2561 17:11 แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 1 รายละเอียด

ดาวน์โหลด

เรียนรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน, งบการเงิน, คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ, เอกสารนำเสนออื่นๆ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562


ภาษาไทย | English

รายงานประจำปี 2561ภาษาไทย | English