ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-318-5514-5
แฟกซ์ : 02-318-3490
อีเมล์ : info@sstrm.co.th

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2659-8888
ต่างจังหวัด โทรฟรี : 1-800-22588 (ยกเว้น หมายเลขของ TT&T)
โทรสาร : 0-2659-8860-1

Our Location

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
โทรศัพท์ 02-318-5514-5
แฟกซ์ 02-318-3490
Email
info@sstrm.co.th