บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร

 

 

 

โครงสร้างกองทรัสต์